Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH !!!
WOJSKO CZEKA NA CIEBIE !!!
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 2016 !!!

Praca w Wojsku

Osoby zainteresowane powołaniem do służby przygotowawczej prosimy o osobiste stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Jaśle , ul. Kościuszki 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, pokój nr. 3

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerami telefonu:
261 156 724, 261 156 721


DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA:


1. niekarana za przestępstwo umyślne,
2.posiadająca obywatelstwo polskie,
3.odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
4.wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
5.co najmniej wyższe - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów;
6.co najmniej średnie - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
7.co najmniej gimnazjalne - w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.DNI OTWARTE KOSZAR W 25 BRYGADZIE KAWALERII POWIETRZNEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W dniach 16 i 23 lipca 2016 r. w godz. 9.00-14.00 w 25 batalionie dowodzenia i 25 batalionie logistycznym 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 odbędą się Dni Otwarte Koszar. W czasie ich trwania potencjalni ochotnicy mogą poznać specyfikę jednostki wojskowej i warunki służby w 25BKPow. Osoby zainteresowane powinny zabrać ze sobą dokumenty dotyczące wykształcenia oraz kwalifikacji (kursy, szkolenia).WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W JAŚLE

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle administruje obszarem o powierzchni około 2300 km2 położonym w płd. - zach. części województwa podkarpackiego. W skład terenu administrowanego przez Wojskową Komendę Uzupełnień wchodzą:

  • 3 - Urzędy Miast,
  • 5 - Urzędów Miast i Gmin
  • 18 - Urzędów Gmin.

własność WKU w Jaśle

własność WKU w Jaśle

ADRES:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle
ul. Kościuszki 24
38 – 200 Jasło
Podkarpacie, Polska
e-mail: wkujaslo@ron.mil.pl

GODZINY OTWARCIA:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.30 - 18.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30


własność MON

Medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” dla rodziców, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych żołnierzy.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle zwraca się z prośbą o kontakt, do rodziców, których co najmniej troje dzieci pełniło (pełni) służbę wojskową, a nie byli dotychczas uhonorowani przez Ministra Obrony Narodowej medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie tego faktu do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle. ul. Kościuszki 24, e-mail wkujaslo@ron.mil.pl lub pod numerami telefonu:

  • 13 4462506 wew. 9721, 9723, 9724.
  • numer bezpośredni 261156723, 261156721, 261156724.


UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, iż powstała nowa strona internetowa obywatel.gov.pl dotycząca komunikacji pisemnej i rozpatrywania sygnałów obywatelskich.

Strona główna: https://obywatel.gov.pl/

Zakładka służba wojskowa: https://obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa/


SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA DLA LEKARZY !!!

Wojskowa Komenda Uzupełnień poszukuje ochotników – lekarzy, chętnych do odbycia służby przygotowawczej w korpusie oficerów. W 2016 roku planowane jest przeprowadzenie szkolenia ochotników na potrzeby korpusu oficerów w korpusie osobowym medycznym, grupa osobowa lekarzy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w terminie styczeń – lipiec.

Osoby zainteresowane powołaniem do służby przygotowawczej prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU Jasło od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, pokój nr 3.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 261 156 724, 261 156 721, 261 156 734


OBOWIĄZEK ŻOŁNIERZA REZERWY

Art. 53.
1. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej są obowiązane do zgłaszania wojskowym komendantom uzupełnień zmian imienia, nazwiska, wykształcenia i zawodu, oraz miejsca pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące lub adresu do korespondencji, a także wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż sześć miesięcy oraz powrotu z tego wyjazdu.
2. Osoby podlegające obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które:
1) nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej - od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą dziewiętnaście lat życia, albo
2) zostały powołane do odbycia czynnej służby wojskowej lub szkolenia w obronie cywilnej albo służby zastępczej - od dnia doręczenia karty powołania (karty skierowania) do tej służby - są obowiązane uzyskać zezwolenie wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące na wyjazd i pobyt za granicą. We wniosku o zezwolenie na wyjazd i pobyt za granicą należy wskazać planowany termin wyjazdu i powrotu oraz kraj wyjazdu. Do postępowań w sprawach wydawania zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183).
3. Obowiązek zgłaszania zmian, o których mowa w ust. 1, spełnia się niezwłocznie po ich zaistnieniu osobiście, przesyłką poleconą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób, którym nadano przydział kryzysowy, przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, obowiązek ten może zostać spełniony przez zgłoszenie zmian dowódcy jednostki wojskowej, do której nadano ten przydział.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3, powiadamiając wojskowego komendanta uzupełnień osobiście, są obowiązane przedstawić książeczkę wojskową lub dokument potwierdzający tożsamość oraz kartę mobilizacyjną.
5. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, mają również obowiązek powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania o sprawach związanych z nadanym przydziałem kryzysowym.
6. Żołnierze zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przedterminowo, w trybie określonym w art. 90, są obowiązani do uzyskania zezwolenia dowódcy jednostki wojskowej na zmianę miejsca pobytu; obowiązek ten trwa do czasu przeniesienia do rezerwy.


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle podlega bezpośrednio Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Rzeszowie.
Strona internetowa WSzW

własność 

MON

ePUAP

Informujemy, iż udostępnione zostały nowe usługi na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej. >>Więcej...<<


własność MON


Zachęcamy do obejrzenia najnowszego spotu promującego Narodowe Siły Rezerwowe

własność MON