Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje, komunikaty, ogłoszenia
 

INFORMACJE, KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA

Od połowy grudnia 2014 roku rusza Centrum Żołnierza-Weterana Misji Zagranicznych, które będzie się mieściło w Warszawie, przy ul. Puławskiej 4a. Będzie ono pełniło funkcję ośrodka, w którym weterani będą mogli uzyskać pomoc i radę oraz korzystać z konsultacji w zakresie nurtujących ich problemów. Placówka ta będzie też prowadziła działania edukacyjno-promocyjne. Planuje się również w przyszłości usytuowanie na jej terenie pomnika upamiętniającego żołnierzy poległych w misjach i operacjach poza granicami państwa.


Program pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno — psychiatrycznym

W związku z wdrożeniem ‚„Programu pomocy i edukacji w zespołach zaburzeń stresu pourazowego w ujęciu psychologiczno — psychiatrycznym” poniżej przedstawiamy dane kontaktowe programu: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5,85-681 BYDGOSZCZ; tel. wojskowy: 261 417 220,261 417 222, fax. wojskowy: 261 416 117 teł, cywilny: 52-378-72-20, 52-378-72-22, fax. cywilny: 52-378-61-17 Za koordynację i realizację zadań wynikających z programu odpowiada kierownik programu pik dr n. med. Jan WILK tel. 52 378-72-37
Komunikat w związku z wejściem życie zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczących dodatkowych uprawnień poszkodowanych weteranów.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) wprowadziła w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póź. zm.) zmiany polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym. Od 30 marca 2012r. w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. O powyższym stanowią wchodzące w życie 30 marca 2012 r. przepisy zawarte w art. 24b i 24c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weteranów poszkodowanych korzystających z wyżej wymienionych świadczeń nie należy zatem wpisywać na listy oczekujących.

Weteranem poszkodowanym może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zdań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

W celu uzyskania przysługujących poza kolejnością świadczeń w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa osoba musi mieć status weterana poszkodowanego nadany na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa i okazać legitymację weterana poszkodowanego. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy legitymacja weterana poszkodowanego wydawana jest przez Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do funkcjonariuszy, albo Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do funkcjonariuszy ABW.
Ustawa przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym wiele uprawnień: honorowych, socjalnych, pracowniczych, do świadczeń opieki zdrowotnej, do uzyskania pomocy psychologicznej, a także w finansowaniu nauki. Zgodnie z ustawą dodatek weterana mogą otrzymać osoby pobierające emeryturę lub rentę inwalidzką. Weteran ma prawo do:
 • legitymacji weterana;
 • bezpłatnej pomocy psychologicznej, którą objęci będą również jego bliscy;
 • ubiegania się o zapomogę (po 65 roku życia);
 • korzystania (stałego lub czasowego) z domu weterana;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 • asysty honorowej podczas pogrzebu.
Weteran poszkodowany ma także prawo do skorzystania z:
 • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku urazów i chorób nabytych w trakcie działań poza granicami państwa;
 • pomocy finansowej na kształcenie (na naukę w szkole ponadgimnazjalnej, na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich lub podyplomowych);
 • świadczeń określonych w ustawie o inwalidach wojennych i wojskowych (w przypadku żołnierzy i pracowników pobierających rentę), na przykład ulgowych opłat za przejazdy komunikacją miejską i środkami krajowego transportu publicznego (PKP);
 • ubiegania się o zapomogę;
 • dodatkowego urlopu wypoczynkowego (pięć dni);
 • dodatku dla weterana (tylko w przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę);
 • bezpłatnego umundurowania (jednorazowo, tylko w przypadku żołnierzy nadterminowych);
 • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w przypadku udziału w uroczystościach organizowanych przez MON lub MSW;
 • asysty honorowej w czasie pogrzebu.
Weteran poszkodowany pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku ze służbą poza granicami kraju ma też prawo do:
 • dodatku weterana w wysokości uzależnionej od uszczerbku na zdrowiu;
 • skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na trzy lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 • specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu się stanu zdrowia;
 • korzystania z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki;
 • zwolnienia z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych telewizyjnych;
 • ulgi taryfowej w wysokości 50 procent na przejazdy środkami komunikacji miejskiej;
 • ulgi w wysokości 37 procent na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w pierwszej i drugiej klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej – na podstawie biletów jednorazowych, drugiej klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.


Wykaz konsultantów w NFZ
TELEFON ZAUFANIA

Od 1 lutego 2014 roku przy Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych został reaktywowany Telefon Zaufania dla osób uprawnionych do systemu pomocowego. Nr telefonu: 261 825 940, CM (22) 682-59-40. Telefon czynny jest we wtorki w godz. 15.00-18.00 oraz w czwartki w godz. 10.00 -13.00.