Strona Główna BIP Strona Główna
Jak uzyskać status weterana poszkodowanego?
 

PRZYZNANIE STATUSU WETERANA I WETERANA POSZKODOWANEGO

własność MON

Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje na wniosek żołnierza, pracownika wojska w drodze decyzji administracyjnej Minister Obrony Narodowej.

Wniosek (zakładka wzory wniosków…) wraz z odpowiednimi dokumentami (oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00 - 909 Warszawa

we wniosku należy podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o status weterana:

 1. wniosek o przyznanie statusu weterana (do pobrania w zakładce wnioski…);
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez: dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę, Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.
Legitymacja potwierdzająca przyznanie statusu weterana zostaje wysłana pocztą w ciągu 60 dni od wydania decyzji.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć w przypadku ubiegania się o status weterana poszkodowanego:
 1. wniosek o przyznanie statusu weterana (do pobrania w zakładce wnioski…);
 2. zaświadczenie wydane odpowiednio przez: dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę, Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zameldowania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3. zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4. protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 5. orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 6. decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.
Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:
 • procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
 • wysokości dodatku weterana poszkodowanego.
Od wyżej wymienionych decyzji stronie służy prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.