Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura uzyskania środków finansowych
 

PROCEDURA UZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZEKWALIFIKOWANIE

Żołnierzowi zawodowemu pomoc rekonwersyjna w zakresie przekwalifikowania udzielana jest na pisemny wniosek skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej. Wniosek ten dowódca jednostki wojskowej przesyła do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

Były żołnierz zawodowy uprawniony do pomocy rekonwersyjnej składa pisemny wniosek do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, za pośrednictwem szefa WszW lub w wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek ten przesyłany jest następnie do dyrektora WBE, za pośrednictwem dyrektora COAZ lub OAZ, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego.

Dyrektor COAZ lub OAZ przesyła dokumenty w/w wymienione wraz z opinią, do właściwego dyrektora WBE.

Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, zgody na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, udziela w formie decyzji dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionego.
Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu, posiadającemu zgodę na świadczenie pomocy rekonwersyjnej, dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia, poprzez:

 • przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia realizującego przekwalifikowanie zawodowe, na podstawie oryginału faktury lub rachunku wystawianego przez tę instytucję;
 • wypłatę należności - po przedstawieniu oryginału rachunku, potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z wynikiem pozytywnym.
Wniosek powinien zawierać:
 • stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres, numer telefonu kontaktowego uprawnionego ;
 • pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 • nazwę ośrodka szkolenia jego adres, NIP i REGON;
 • termin przekwalifikowania zawodowego;
 • koszt przekwalifikowania zawodowego;
 • przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 • informacje dotyczące uzyskanej dotychczas pomocy rekonwersyjnej.
Żołnierz zawodowy należy dołącza do wniosku:
 • dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 • zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
 • zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:
 • decyzję o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej oraz w przypadku żołnierza zawodowego, o którym mowa w art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych z tytułu wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
 • dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat zawodowej służby wojskowej;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
Małżonek (dziecko) żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych:
 • skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
 • dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
 • zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.
Dzieci w wieku od 18 do 25 lat dołączają, niezależnie od dokumentów wymienionych powyżej:
 • oświadczenie o stanie cywilnym;
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 • orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli jest orzeczone).
Uprawniony, któremu pokryto koszty związane z przekwalifikowaniem zawodowym, ma obowiązek przedstawienia w terminie 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania zawodowego, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym. Dokument ten przedkłada się odpowiednio dowódcy jednostki wojskowej lub dyrektorowi Wojskowego Biura Emerytalnego.
W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego, udzielone wcześniej koszty podlegają zwrotowi.
Postępowanie w sprawie zwrotu kosztów wszczyna i prowadzi organ wypłacający świadczenie. Zwrot kosztów następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez uprawnionego wezwania od organu. Wezwanie określa kwotę podlegającą zwrotowi i wskazuje numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty.

Na podstawie art. 30 pkt. 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r. (Dz. U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.) przydzielana pomoc finansowa jest opodatkowana podatkiem dochodowym w wysokości:
 1. zryczałtowanej, tj. 10% - dla osób posiadających uprawnienia emeryta (rencisty) wojskowego;
 2. na ogólnych zasadach – byli żołnierze zawodowi nie posiadający uprawnień emerytalnych.