Strona Główna BIP Strona Główna
Formy pomocy rekonwersyjnej
 


FORMY POMOCY REKONWERSYJNEJ

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.
DORADZTWO ZAWODOWE
W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie doradztwa zawodowego dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę na stanowisku służbowym lub do której został przeniesiony do rezerwy kadrowej albo dyspozycji, kieruje żołnierza na zajęcia grupowe. Żołnierz zawodowy, może zrezygnować z udziału w zajęciach grupowych, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji, które dołącza się do akt personalnych tego żołnierza. Zajęcia grupowe, w wymiarze do trzech dni, realizowane przez Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie lub Ośrodki Aktywizacji Zawodowej, właściwe ze względu na miejsce stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową (Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Szczecin, Wrocław).

Są to szkolenia informacyjno - doradcze, podczas których informuje się o:
 • możliwościach przekwalifikowania zawodowego;
 • możliwościach zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej;
 • możliwościach odbywania praktyk zawodowych;
 • sytuacji społeczno - zawodowej byłych żołnierzy zawodowych oraz problemach ich adaptacji do cywilnego rynku pracy;
 • wybranych zagadnieniach psychologii sukcesu;
 • rynku pracy i możliwościach zatrudnienia;
 • aktywnych metodach poszukiwania pracy;
 • zasadach przygotowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmów z pracodawcami;
 • sytuacji finansowo - prawnej żołnierza zwalnianego z zawodowej służby wojskowej.
Ponadto zajęcia są okazją do indywidualnych konsultacji oraz spotkań z „ludźmi sukcesu”, pracodawcami oraz przedstawicielami firm doradztwa personalnego. Były żołnierz zawodowy może korzystać z doradztwa zawodowego w trybie indywidualnym.

PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE
Żołnierz zawodowy i były żołnierz zawodowy, może korzystać z przekwalifikowania zawodowego realizowanego w ośrodkach szkolenia oraz instytucjach uprawnionych do prowadzenia kształcenia i szkoleń. Koszt przekwalifikowania pokrywa się w wysokości 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Żołnierzowi zawodowemu i byłemu żołnierzowi zawodowemu pokrywa się koszty przekwalifikowania zawodowego w wysokości:
 • po 4 latach zawodowej służby wojskowej - 2400 zł;
 • po 9 latach zawodowej służby wojskowej – 4800 zł;
 • po 15 latach zawodowej służby wojskowej – 7200 zł.
Stawki te ustala się wg limitu, który wynosi 75% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym.
Małżonkom oraz dzieciom, będących na utrzymaniu żołnierza, który zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (a także, gdy żołnierz zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej) oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej, pokrywa się koszty przekwalifikowania w wysokości 300% limitu (7200 zł). Z pomocy tej osoby uprawnione mogą korzystać bezterminowo.

W ramach przekwalifikowania finansuje się też koszty:
 1. przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem - do wysokości równowartości dwudziestu przejazdów, których koszt jednostkowy nie przekracza ceny biletu jednorazowego w 2 klasie pociągu według taryfy pośpiesznej z uwzględnieniem przysługujących ulg, za wyjątkiem biletów na miejsca rezerwowane, sypialne lub miejsca do leżenia;
 2. zakwaterowanie w miejscu szkolenia lub w miejscu odbywania praktyki zawodowej - do wysokości równowartości trzydziestu noclegów, których koszt jednostkowy nie przekracza 300% ryczałtu za noclegi określonego w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Koszty przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania żołnierza zawodowego lub byłego żołnierza zawodowego do ośrodka szkolenia i z powrotem pokrywa się, jeżeli przejazd odbywa się powyżej 50 kilometrów w jedną stronę.
Zwrotu kosztów przejazdów i noclegów dokonuje:
 • żołnierzowi zawodowemu, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni zawodową służbę wojskową;
 • byłemu żołnierzowi zawodowemu, właściwy terytorialnie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego.
PRAKTYKI ZAWODOWE
 • Żołnierz zawodowy może, na pisemny wniosek, zostać skierowany, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, decyzją dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw pomocy rekonwersyjnej, na praktykę zawodową, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania zatrudnienia. Praktyka zawodowa może trwać do 6 miesięcy, pod warunkiem jej zakończenia przed dniem zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 • Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku zaświadczenie z instytucji o przyjęciu na praktykę;
 • Żołnierzowi zawodowemu, odbywającemu za zgodą dowódcy jednostki wojskowej praktykę zawodową, przysługuje pokrycie kosztów przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania praktyki zawodowej i z powrotem oraz zakwaterowania w miejscu odbywania praktyk zawodowych według zasad i limitów określonych dla przekwalifikowania zawodowego.

 


POŚREDNICTWO PRACY

 • COAZ, OAZ i WSzW prowadzą pośrednictwo pracy dla uprawnionych. Uprawnieni składają do dyrektora COAZ, kierownika OAZ lub szefa WSzW pisemny wniosek o udzielenie pomocy w pośrednictwie pracy. W przypadku byłego żołnierza zawodowego ubiegającego się o stanowisko pracy związane z obronnością kraju wniosek kierowany jest do właściwego terytorialnie szefa WSzW;
 • Uprawnionym organ przedstawia, w miarę możliwości, oferty pracy na wolnych stanowiskach pracy w rejonie miejsca zamieszkania, uwzględniając ich potrzeby i posiadane kwalifikacje oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy;
 • W przypadku braku ofert pracy w miejscu zamieszkania uprawnionego organ, w porozumieniu z innymi organami prowadzącymi pośrednictwo pracy, przedstawia uprawnionemu, w miarę możliwości, oferty pracy w innych rejonach przez niego wskazanych.

 


FUNDUSZ PRACY

 • Na podstawie art. 2 pkt 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149 z późn. zm.), były żołnierz zawodowy w okresie 36 miesięcy od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej może uzyskać status „żołnierza rezerwy”. W tym czasie istnieje możliwość korzystania ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie kosztów szkoleń i podwyższania kwalifikacji zawodowych.