Strona Główna BIP Strona Główna
Warunki Przyjęcia
 
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
1.      co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.
2.      co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
3.      co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych (art. 98a ust. 4 ustawy )
Żołnierzy służby przygotowawczej kształci się w szkołach wojskowych i ośrodkach szkolenia.  Szkołami wojskowymi, są uczelnie wojskowe i szkoły podoficerskie.
Żołnierzy służby przygotowawczej kształcą na potrzeby korpusu:
1.      oficerów – uczelnie wojskowe;
2.      podoficerów – szkoły podoficerskie;
3.      szeregowych – ośrodki szkolenia.
Żołnierzy służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w ramach tego kształcenia można również szkolić w jednostkach wojskowych. Służba przygotowawcza kończy się egzaminem. (art. 98 b ustawy )
Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej, żołnierze służby przygotowawczej otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:
1.      podchorążego, jeżeli kształcą się na oficera;
2.      kadeta, jeżeli kształcą się na podoficera;
3.      elewa, jeżeli kształcą się na szeregowego.  (art. 98 c ustawy )
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
1.       dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
2.       dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
3.       dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
Służba przygotowawcza w przypadku studentów uczelni wyższych może być pełniona w kilku okresach w czasie letnich przerw wakacyjnych.  (art. 98 d ustawy )
           Żołnierza, który wcześniej nie pełnił czynnej służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, z dniem zwolnienia ze służby przygotowawczej komendant szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo dowódca jednostki wojskowej przenosi do rezerwy.    (art. 98e ust.1 ustawy)
           Żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą zwalnia się z tej służby, przed upływem czasu jej trwania, w razie:
1.      zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
2.      wybrania na posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, lub senatora;
3.      uznania ze względu na stan zdrowia za trwale lub czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej;
4.      utraty stopnia wojskowego albo degradacji;
5.      prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia ze służby przygotowawczej;
6.      prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza;
7.      skazania prawomocnym wyrokiem na karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności;
8.      (uchylony) - 28.01.2015r.
Zwolnienie ze służby przygotowawczej następuje decyzją komendanta szkoły wojskowej lub ośrodka szkolenia albo decyzją dowódcy jednostki wojskowej.
W przypadku zwolnienia żołnierza ze służby przygotowawczej lub odmowy przyjęcia przez niego przydziału kryzysowego żołnierz ten nie ponosi kosztów, związanych z przebiegiem tej służby, także w przypadku niepodjęcia przez niego, w innej formie, czynnej służby wojskowej.  ( art. 98e ust. 2 – 4 )
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. ( art. 98 f ).

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

1) oficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1920 zł;

2) podoficerów - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 1280 zł;

3) szeregowych - przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego – 960 zł.