Strona Główna BIP Strona Główna
Studium Oficerskie
 

W 2018 ROKU NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W UCZELNI PRZEPROWADZA SIĘ SPOŚRÓD OSÓB POSIADJĄCYCH TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNORZĘDNY, W TYM:

 1. absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym zgodnym (grupą osobową);
 2. absolwentów krajowych uczelni medycznych.

 

O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE OFICERSKIE W RAMACH STUDIUM OFICERSKIEGO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA:

•      niekarana sądownie;

•      posiadająca obywatelstwo polskie;

•     posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają Wojskowe Komisje Lekarskie i Wojskowe Pracownie Psychologiczne);

•      posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

•      mająca co najmniej 18 lat.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 • od 30 października 2017r. do 19 stycznia 2018 r.: na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych:

3-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH im. gen. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc¹/

1

Medyczny

lekarzy

2

dentystów

weterynarii

2

farmaceutów

2

fizykobiochemików

1

pielęgniarstwa

2

ratownictwa medycznego

1

2

Duszpasterstwa

teologiczna

1

 • ¹/ limit dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego.

 

 • od 4 stycznia 2018r. do 15 maja 2018r.: na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych:

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH im. gen. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc¹/

1

Wojsk Lądowych

pancerno-zmechanizowana

109

2

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów łączności

15

3

Logistyki

infrastruktura

40

4

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

16

5

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

8

6

Wychowawczy

orkiestr i zespołów estradowych

1

7

Ogólny

Ochrony przeciwpożarowej

1

 • ¹/ limit dla osób ze środowiska cywilnego.

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH w Dęblinie

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc¹/

1

Sił Powietrznych

meteorologiczna

6

 • ¹/ limit dla osób ze środowiska cywilnego.

 

12-MIESIĘCZNE STUDIUM OFICERSKIE

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni

Lp.

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit miejsc¹/

1

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów informatycznych

17

2

Logistyki

ogólnologistyczna

10

 • ¹/ limit dla osób ze środowiska cywilnego.

 

Kandydaci (osoby niebędące żołnierzami zawodowymi) ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w Studium Oficerskim mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej uczelni oraz złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.

1.   wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych);

2.   dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3.   życiorys;

4.   odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);

5.   potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

6.   kserokopia dowodu osobistego;

7.   zdjęcie legitymacyjne (podpisane);

8.   informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacyjnego;

9.   inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokumenty, wymagane przez Uczelnię w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OBEJMUJE:

1.     sprawdzian sprawności fizycznej;

2.     test znajomości języka angielskiego;

3.     rozmowę kwalifikacyjną.

 

Liczbę miejsc do studium oficerskiego określa corocznie Minister Obrony Narodowej na podstawie potrzeb Sił Zbrojnych RP. Limit zależny jest od liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik, które w danym roku znajdą się  w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w: