Strona Główna BIP Strona Główna
Studium Oficerskie
 

W 2017 ROKU NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

 

NABÓR NA SZKOLENIE WOJSKOWE W UCZELNI PRZEPROWADZA SIĘ SPOŚRÓD OSÓB POSIADJĄCYCH TYTUŁ ZAWODOWY MAGISTRA LUB RÓWNORZĘDNY, W TYM:

 1. absolwentów uczelni niebędących żołnierzami zawodowymi, którzy ukończyli studia na kierunku wskazanym jako zgodny z danym korpusem osobowym zgodnym (grupą osobową);
 2. podoficerów zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) lub posiadających kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej);
 3. szeregowych zawodowych będących absolwentami kierunków studiów przydatnych w określonym korpusie osobowym (grupie osobowej) oraz którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej pięć lat. W szczególnych przypadkach za zgodą Dyrektora Departamentu Kadr okres ten może być krótszy;
 4. absolwentów krajowych uczelni medycznych

 

O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE OFICERSKIE W RAMACH STUDIUM OFICERSKIEGO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ OSOBA:

•      niekarana sądownie;

•      posiadająca obywatelstwo polskie;

•     posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają Wojskowe Komisje Lekarskie i Wojskowe Pracownie Psychologiczne);

•      posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

•      mająca co najmniej 18 lat.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Osoby, o których mowa w pkt. 1 i 4, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:

 • do 30 września 2016 r. na 8,5 miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej;
 • do 20 stycznia 2017 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznych i duszpasterstwa;
 • do 15 maja 2017 r.: na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: pancerno-zmechanizowanej, pancerno-zmechanizowanej do WOT, geograficzna, projektowo-programowa informatyki, ekonomiczno-finansowa, orkiestr i zespołów estradowych;

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH

 Korpus osobowy

 Grupa osobowa

 Limit miejsc

 Wojsk lądowych

 pancerno-zmechanizowana

 15 1/

 pancerno-zmechanizowana
 dla Wojsk Obrony Terytorialnej

 80 2/

 Rozpoznania i walki radioelektronicznej

 geograficzna

 15 2/

 Łączności i informatyki 

 projektowo-programowa informatyki

 2 2/

 Finansowy

 ekonomiczno-finansowa

 14 2/

 Wychowawczy

 orkiestr i zespołów estradowych

 1 2/

 • 1/ limit dla szeregowych zawodowych
 • 2/ limit dla osób ze środowiska cywilnego

 

 • do 15 maja 2017 r.: na 24-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: ruchu lotniczego;

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

Korpus osobowy

Grupa osobowa

Limit przyjęć

Sił powietrznych

ruchu lotniczego

5

 • limit dla osób ze środowiska cywilnego

 

Kandydaci (osoby niebędące żołnierzami zawodowymi) ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w Studium Oficerskim mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej uczelni oraz złożyć do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru.

Podoficerowie zawodowi rejestrują się na stronie internetowej uczelni. Dokumenty określone w zasadach naboru składają drogą służbową, poprzez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej, do Dyrektora Departamentu Kadr MON.

1.   wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych);

2.   dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

3.   życiorys;

4.   odpis skrócony aktu urodzenia (oryginał);

5.   potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej;

6.   kserokopia dowodu osobistego;

7.   zdjęcie legitymacyjne (podpisane);

8.   informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia rekrutacyjnego;

9.   inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej oraz dokumenty, wymagane przez Uczelnię w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE OBEJMUJE:

1.     sprawdzian sprawności fizycznej;

2.     test znajomości języka angielskiego;

3.     rozmowę kwalifikacyjną.

 

Liczbę miejsc do studium oficerskiego określa corocznie Minister Obrony Narodowej na podstawie potrzeb Sił Zbrojnych RP. Limit zależny jest od liczby wolnych stanowisk o stopniu etatowym podporucznik, które w danym roku znajdą się  w dyspozycji organów kadrowych resortu obrony narodowej.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji określone zostały w:

 

oraz na stronach internetowych:

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

www.wso.wroc.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

www.wsosp.pl