Strona Główna BIP Strona Główna
Studia Wojskowe Stacjonarne
 

W 2018 ROKU NABÓR KANDYDATÓW NA PIERWSZY ROK STACJONARNYCH STUDIÓW WOJSKOWYCH PROWADZĄ NASTĘPUJĄCE UCZELNIE WOJSKOWE:

 • Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusz Kościuszki we Wrocławiu;
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

Na I rok stacjonarnych studiów wojskowych może ubiegać się osoba: 

 • niekaralna sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat;
 • posiadająca wykształcenie średnie z maturą.

Osoby zainteresowane dokonują rejestracji elektronicznej na stronie internetowej szkoły od 4 stycznia do 31 marca 2018r. oraz dostarczają dokumenty do szkoły osobiście lub za pośrednictwem poczty. Do wniosku dołącza się:

 • świadectwo;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • zdjęcie;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

Podstawa Prawna: