Strona Główna BIP Strona Główna
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ
 

Misją Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) - jako piątego, samodzielnego rodzaju sił zbrojnych, będzie obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Docelowa liczba żołnierzy WOT wyniesie ok. 53 000, a ich służba będzie trwała od 1 roku do 6 lat, z możliwością jej przedłużenia.

Do końca 2019 roku zaplanowano utworzenie 63 batalionów, które wejdą w skład 17 brygad podporządkowanych Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Pierwsze trzy brygady są już w trakcie formowania; przygotowanie następnych trzech jednostek zaplanowano na 2017 rok, kolejnych pięć brygad powstanie w 2018, a ostatnich sześć − w 2019 roku.

Dane kontaktowe Punktu Informacyjnego w WKU w Jaśle:

Tel. - 261 156 734
E-mail: wkujaslo.wrek@ron.mil.pl

 

Czas trwania Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) wynosi od roku do sześciu lat.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej może zostać przedłużony na kolejny okres,

na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej,

w której żołnierz OT pełni służbę, w trakcie pełnienia tej służby.

Stosunek służbowy terytorialnej służby wojskowej powstaje w drodze powołania,

na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do tej służby.

 


DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ MOŻE BYĆ POWOŁANA OSOBA,KTÓRA SPEŁNIA NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej (kat. A – zdolny do czynnej służby wojskowej i kat D  – niezdolny do czynnej służby wojskowej  w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej),
 3. posiada wiek co najmniej osiemnastu lat (do 55 lat dla szeregowych i 63 lat dla podoficerów i oficerów),
 4. nie była karana za przestępstwo umyślne,
 5. nie była przeznaczona do służby zastępczej,
 6. nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,
 7. nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji,
 8. posiada wykształcenie:
 • co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
 • co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
 • co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych

- jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.


POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ UZALEŻNIONE OD:

 • posiadania przez kandydata na żołnierza OT kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska służbowego;
 • posiadania orzeczenia wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do pełnienia służby na stanowiskach wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych;
 • złożenia wniosku wraz z ankietą bezpieczeństwa o przeprowadzenie właściwego postępowania sprawdzającego.

PIERWSZEŃSTWO W POWOŁANIU DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ PRZYSŁUGUJE:

 • osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca pełnienia tej służby;
 • byłym żołnierzom zawodowym;
 • członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
 • absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

 W przypadku osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do terytorialnej służby wojskowej składa wniosek do właściwego Wojskowego Komendanta Uzupełnień.


DO WNIOSKU DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

 • odpis, uwierzytelnioną kopię albo, po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie;
 • kopię dowodu osobistego po okazaniu oryginału;

OSOBA, KTÓRA WCZEŚNIEJ NIE PEŁNIŁA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ I NIE ZŁOŻYŁA PRZYSIĘGI WOJSKOWEJ DO WNIOSKU DOŁĄCZA:

 • informację o preferowanym sposobie odbycia szkolenia podstawowego w formie oświadczenia.

oświadczenie


DO WNIOSKU MOŻNA DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY ALBO, PO OKAZANIU ORYGINAŁU, KOPIE DOKUMENTÓW MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA POWOŁANIE DO SŁUŻBY, W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • rekomendację władz proobronnej organizacji pozarządowej, gdy osoba składająca wniosek jest członkiem tej organizacji;
 • zaświadczenie szkoły realizującej innowacyjny lub eksperymentalny program przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa – w przypadku gdy osoba składająca wniosek jest absolwentem tej szkoły;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

POWOŁANIE DO TERYTORIALNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 • żołnierzy rezerwy następuje raz w miesiącu w pierwszym dniu, w którym w danej jednostce wojskowej ustalono termin obowiązkowego pełnienia służby rotacyjnie.
 • osób, które wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie następuje raz na kwartał, w poniedziałek będący dniem roboczym.

uposażenie zasadnicze żołnierza w TSW


OSOBY NIEWYSZKOLONE PROSZONE SĄ O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM MATERIAŁEM:

zakres wiedzy teoretycznej obowiązującej kandydata
do Terytorialnej Służby Wojskowej