Strona Główna BIP Strona Główna
2) DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU
 


DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU

Zadania:

Zadania wojskowego komendanta uzupełnień określone zostały w § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

Do zadań wojskowego komendanta uzupełnień należy:

1) zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych, poprzez:

 1. kierowanie przygotowaniem wojskowej komendy uzupełnień do wykonywania czynności związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej i zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 2. planowanie i organizowanie mobilizacyjnego uzupełniania jednostek wojskowych środkami transportowymi i maszynami pobieranymi z gospodarki narodowej.
2) administrowanie rezerwami osobowymi, w tym:
 1. uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej oraz planowanie przedsięwzięć związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 2. nadawanie przeznaczeń osobom uznanym za zdolne do czynnej służby wojskowej;
 3. kierowanie osób i żołnierzy rezerwy do powiatowych komisji lekarskich albo wojskowych komisji lekarskich oraz do wojskowych pracowni psychologicznych w celu określenia zdolności do czynnej służby wojskowej;
 4. wzywanie osób w sprawach powszechnego obowiązku obrony, a także powoływanie do czynnej służby wojskowej albo służby lub szkolenia w obronie cywilnej;
 5. przeprowadzanie zaciągu ochotniczego w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 6. orzekanie o udzieleniu odroczenia osobie podlegającej obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej (przeszkolenia wojskowego);
 7. przenoszenie do rezerwy osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej;
 8. nadawanie przydziałów mobilizacyjnych, przydziałów kryzysowych, pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
 9. reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
 10. sporządzanie analiz stanu zasobów rezerw osobowych;
 11. prowadzenie ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej;
 12. udzielanie zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą, o których mowa w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. współpraca z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji (jednostek zmilitaryzowanych) w zakresie uzgadniania możliwości nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek żołnierzom rezerwy.
3) wykonywanie świadczeń na rzecz obrony poprzez:
 1. prowadzenie ewidencji przedmiotów świadczeń rzeczowych z uwzględnieniem aktualnych danych;
 2. administrowanie zasobami przedmiotów świadczeń rzeczowych znajdujących się w ewidencji wojskowej komendy uzupełnień, jak również prawidłowe ich wykorzystanie na potrzeby mobilizacyjnego uzupełnienia;
 3. organizowanie przy współudziale organów administracji publicznej kontroli stanu technicznego środków transportowych i maszyn u posiadaczy wydzielających je do jednostek wojskowych;
 4. organizowanie wykorzystania zasobów paliw płynnych utrzymywanych w stacjach paliwowych do pojazdów przekazywanych z gospodarki narodowej.
4) współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa, w tym:
 1. utrzymywanie współpracy z terenowymi organami administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz innymi organami i instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami społecznymi bezpośrednio związanymi z obronnością państwa;
 2. współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na obszarze działania wojskowej komendy uzupełnień;
 3. sporządzanie i przekazywanie w razie potrzeby wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) imiennych wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które należy wezwać przed powiatową komisję lekarską;
 4. utrzymywanie ścisłej współpracy z odpowiednimi organami Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu w zakresie kierowania osób podlegających odbyciu zasadniczej służby wojskowej do odbycia służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.
5) udział w rekrutacji i naborze ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej.


6) gromadzenie zasobów osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych, w tym:
 1. gromadzenie zasobów wyszkolonych rezerw osobowych na potrzeby mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych,
 2. prowadzenie analiz oraz sporządzanie opracowań dotyczących stanu jakości mobilizacyjnego i wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych oraz stanu zasobów osobowych na administrowanym terenie,
 3. planowanie przedsięwzięć terytorialnego gromadzenia rezerw osobowych oraz prowadzenie zestawień w tym zakresie,
 4. współdziałanie z dowódcami jednostek wojskowych w zakresie ustalania potrzeb i możliwości przedsięwzięć szkoleniowych,
 5. stosownie do potrzeb planowanie szkolenia kursowego oraz innych szkoleń w ramach ćwiczeń wojskowych oraz prowadzenie działalności promocyjnej w tym zakresie,
 6. organizowanie i utrzymywanie elementów wojennego uzupełnienia Sił Zbrojnych;
7) udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień przez:
 1. uczestniczenie, w razie potrzeby, w pracach zespołów zarządzania kryzysowego samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu (miasta na prawach powiatu) i gminy na administrowanym terenie;
 2. przedstawianie szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego wniosków i materiałów do prowadzonej przez wojewodę analizy zagrożeń w poszczególnych powiatach oraz zaleceń wojewody do powiatowych planów zarządzania kryzysowego.
8) promocja obronności i służby wojskowej przez:
 1. współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie promowania ochotniczych form służby wojskowej we współdziałaniu z dowódcami jednostek wojskowych na administrowanym terenie;
 2. organizowanie akcji i wystąpień promujących służbę wojskową w lokalnych mediach oraz w ramach uroczystości i imprez rozrywkowych realizowanych na administrowanym terenie;
 3. współpracę z powiatowymi urzędami pracy.
Skargi wnioski

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle przyjmuje skargi i wnioski:
 • osobiście w siedzibie WKU w Jaśle w każdy poniedziałek od godz. 14.00 – 16.00, a w przypadku, gdy jest on dniem wolnym – dnia następnego w tym samym czasie;
 • za pośrednictwem ePUAP;
 • faksem – nr 13 446 25 06 wew. 709; CA MON nr 261-156-709;
 • drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Kościuszki 24;
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkujaslo@ron.mil.pl
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z n/w przepisami:
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn zm.) - Dział VIII;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.
  PETYCJE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle rozpatruje petycje na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 poz. 1195 z późn. zm.). Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

  • pisemnie na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Jaśle, ul. Kościuszki 24, 38-200 Jasło,
  • faksem: 261 156 709,
  • za pośrednictwem ePUAP.
    Petycja powinna zawierać:

  • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • oznaczenie adresata petycji;
  • wskazanie przedmiotu petycji.
  O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.